Przecinarka taśmowa (ANULOWANE)

data dodania: 2017-08-21

Informujemy że 29.08.2017r. z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, ogłoszenie dot. przecinarka taśmowa z przesuwem – 1 szt. zostało anulowane

----------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa Zakładu produkcji konstrukcji stalowych Patro w oparciu o wyniki badań naukowych, w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014-2020” , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, informujemy, że prowadzimy postępowanie ofertowe na dostawę:


przecinarka taśmowa z przesuwem – 1 szt.

CPV: 42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali
WYMAGANY TERMIN DOSTAWY: do 15.10.2017
Kategoria ogłoszenia: Dostawy – Dostawy Inne

Oferty przyjmujemy w terminie do 29.08.2017.
(UWAGA: zmiana terminu naboru ofert – aktualny termin: 31.08.2017).
Szczegóły zapytania, w tym wymagane minimalne parametry techniczne oraz warunki dopuszczające ofertę do udziału w postępowaniu, a także szablon oferty, który należy wypełnić i odesłać, do pobrania poniżej.

 

W DNIU 23.08.2017 ZMIENIONO TREŚĆ OGŁOSZENIA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1) w punkcie Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
w pkt. d)
dostępność serwisu na wypadek awarii (liczona jako termin podjęcia rzeczywistych działań
zmierzających do usunięcia usterki, nie jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o usterce) – P4
- podjęcie interwencji serwisowej w maksymalnym dopuszczalnym czasie: 4 dni od zgłoszenia – 0 pkt.
- podjęcie interwencji serwisowej 1-3 dni od zgłoszenia – 2 pkt.
- podjęcie interwencji serwisowej do 24 godz. – 3 pkt.
- podjęcie interwencji serwisowej do 8h – 5 pkt.

zmieniono zapis na:
dostępność serwisu na wypadek awarii (liczona jako termin podjęcia rzeczywistych działań
zmierzających do usunięcia usterki, nie jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o usterce) – P4
- podjęcie interwencji serwisowej w maksymalnym dopuszczalnym czasie: 4 dni od zgłoszenia – 0 pkt.
- podjęcie interwencji serwisowej 1-3 dni od zgłoszenia – 4 pkt.
- podjęcie interwencji serwisowej do 24 godz. – 6 pkt.
- podjęcie interwencji serwisowej do 8h – 10 pkt.

2) Zmiana ma charakter korekty omyłki pisarskiej - wartości punktowe nie były dostosowane do
podanej w zapytaniu wagi kryterium (10%) - zmieniono wartości punktowe, jednak przy zachowaniu
pierwotnie podanych proporcji pomiędzy poszczególnymi progami punktowymi
3) w związku z ww. zmianami nie przedłuża się terminu składania ofert
4) w związku z ww. zmianami zmieniono także w ww. opisany sposób treść załącznika do ogłoszenia -
zapytanie ofertowe w formacie .pdf
5) na moment dokonania zmiany treści ogłoszenia nie wpłynęła żadna oferta

 

W DNIU 25.08.2017 ZMIENIONO TREŚĆ OGŁOSZENIA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1) w punkcie Przedmiot zamówienia WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE:
I. Przecinarka typu półautomatycznego, wyposażona w
(…)
5) nanometr

zmieniono zapis na:
I. Przecinarka typu półautomatycznego, wyposażona w
(…)
5) manometr

2) w związku z ww. zmianą przedłuża się termin składania ofert – do dn. 31.08.2017
3) w związku z ww. zmianami zmieniono także w opisany sposób treść załącznika do ogłoszenia -
zapytanie ofertowe w formacie .pdf oraz załącznika do zapytania – szablon oferty
4) na moment dokonania zmiany treści ogłoszenia nie wpłynęła żadna oferta – nie powiadamia się
żadnego oferenta indywidualnie o zmianie


DO POBRANIA:

szablon oferty
zapytanie ofertowe

« powrót do zapytań ofertowych