Spawarki i przyłbice spawalnicze

data dodania: 2017-10-23

Informujemy że postępowanie związane z wyborem oferty dot. Spawarki i przyłbice spawalnicze zostało rozstrzygnięte w dniu 03.11.2017.

Wybrana oferta:

P.W. DRUT s.c.

Renata i Janusz Gęśla

oferta z 31.10.2017

 

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa Zakładu produkcji konstrukcji  stalowych Patro w oparciu o wyniki badań naukowych, w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności  MŚP RPO WL na lata 2014-2020” , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, informujemy, że prowadzimy postępowanie  ofertowe na dostawę:

  • Spawarka anty-odpryskowa MIG (z funkcją spawania Puls) – 1 szt. (CPV: 42662100-5, Elektryczny sprzęt spawalniczy)
  • Spawarka anty-odpryskowa MIG – 1 szt. (CPV: 42662100-5, Elektryczny sprzęt spawalniczy)
  • Spawarka anty-odpryskowa TIG – 1 szt. (CPV: 42662100-5, Elektryczny sprzęt spawalniczy)
  • Przyłbica spawalnicza profesjonalna – 2 szt. (CPV: Kod: 35113400-3 Opis:           Odzież ochronna i zabezpieczająca)

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE - patrz załącznik: zapytanie ofertowe

NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ANI WARIANTOWYCH

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji: 30 dni od daty złożenia zamówienia, ale nie później niż do 30.11.2017 r.

Termin na złożenie zamówienia: 7 dni od daty opublikowania wyników.

UWAGA: jako termin realizacji zamówienia rozumie się dostawę zakupionego urządzenia do miejsca realizacji inwestycji oraz protokolarne przekazanie zamawiającemu.

Oferty przyjmujemy w terminie do 31.10.2017.

Oferty składane  na kompletnie i prawidłowo wypełnionym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – pytający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert wypełnionych nieprawidłowo lub zawierających niekompletne informacje bez wzywania oferenta do naniesienia poprawek.

Szczegóły zapytania, w tym wymagane minimalne parametry techniczne oraz warunki dopuszczające ofertę do udziału w postępowaniu, a także szablon oferty, który należy wypełnić i odesłać, do pobrania poniżej.

 

DO POBRANIA:

szablon oferty

zapytanie ofertowe

« powrót do zapytań ofertowych