dofinansowanie UE

Informujemy, że F.H.-U. MIXOR Patro Edward realizuje projekt inwestycyjny pt. „Modernizacja i rozbudowa Zakładu produkcji konstrukcji stalowych Patro w oparciu o wyniki badań  Naukowych”.
Projekt jest dofinansowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, przeprowadzonych na zlecenie Beneficjenta. Wdrożenie wyników dotyczyć ma segmentu działalności produkcyjnej, a zaplanowane rezultaty to udoskonalenie procesu produkcyjnego w zakresie obecnej produkcji ogrodzeń i bram, podniesienie konkurencyjności i dywersyfikacja oferty, poprzez jej rozszerzenie o nowy produkt - konstrukcje stalowe i nową usługę - malowanie proszkowe elementów metalowych.
 

 

Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu prac budowlanych, nabyciu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które posłużą do zorganizowania ulepszanego i nowego procesu produkcyjnego oraz usługowego w oparciu o innowację procesową i organizacyjną rekomendowaną do wdrożenia w sprawozdaniu z przeprowadzonych prac B+R.

 

 

Zakres rzeczowy projektu został tak dobrany, aby zapewnić moce produkcyjne wystarczające do zapewnienia zaplanowanego poziomu sprzedaży produktów i usług, oraz aby skutecznie wdrożyć wszystkie innowacyjne rozwiązania, na których ulepszana i nowa działalność ma się opierać. Wymienić tu należy przede wszystkim oparcie procesu produkcyjnego o specjalny algorytm optymalizacyjny w zakresie rozkroju materiału (innowacja procesowa), system znakowania elementów wykorzystywanych w toku produkcji (innowacja organizacyjna) oraz sprzęgnięcie i integracja procesu produkcyjnego na wszystkich jego etapach - począwszy od przyjęcia zamówienia, zaprojektowania i wyceny produktu, po jego wydanie klientowi, w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne: zestaw narzędzi informatycznych, służących do projektowania, kosztorysowania produktów, oraz zapewnienia jednolitego obiegu informacji o docelowym produkcie i elementów potrzebnych do jego wykonania, w obrębie całego zakładu.

 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 664 614, 56
DOFINANSOWANIE: 947 341, 61

 

Informujemy, iż przedsiębiorstwo Firma Handlowo Usługowa MIXOR Patro Edward, jest
Beneficjentem projektu pt. "Uruchomienie produkcji pokryć dachowych w oparciu o innowacyjną
technologię stanowiącą własność intelektualną F.H.U MIXOR Edward Patro”
, realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 –
Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Dane kontaktowe instytucji zajmujących się naborem wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013:

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin
tel. 081 46 23 800 - sekretariat
fax 081 46 23 840
Telefony do punktu informacyjnego 081-46-23-831 lub 081-46-23-812.
e-mail: lawp@lubelskie.pl
www.lawp.eu

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
ODDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH
PUNKT INFORMACYJNY w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
81 44 16 750, 0  800 888 776 (Bezpłatna infolinia)
rpo@lubelskie.pl , drpo@lubelskie.pl